I. Algemene Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van de eBay-winkel van Miniteile24 – Miniparts24 GbR (hierna aangeduid als MINIPARTS24).

Partners Ronald Weel & Freek Weel Miniteile24 – Miniparts24 GbR Euregio Straße 13 48465 Schüttorf Duitsland Telefoon: 05923 9930330 E-mail: info@miniparts24.com BTW-identificatienummer: DE304889182

Eventuele algemene voorwaarden van de contracterende partij die afwijken van deze voorwaarden worden uitdrukkelijk tegengesproken.

Afwijkingen van onze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht als ze schriftelijk zijn vastgelegd in het betreffende contract en schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractspartijen, zowel consumenten als bedrijven.

a) Een consument is in dit verband een natuurlijke persoon die met ons een contract aangaat voor doeleinden die voornamelijk buiten zijn handel, bedrijf of beroep vallen.

b) Een bedrijf is in dit verband een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtspersoonlijkheid bezittende onderneming die bij het aangaan van een contract met ons handelt in de uitoefening van zijn handel, bedrijf of beroep.

II. Contracttaal en bewaring van de contracttekst

De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.

MINIPARTS24 bewaart de contracttekst in een systeem dat niet toegankelijk is voor de koper. Via zijn eBay-account kan de koper zijn laatste bestellingen bekijken onder “Mijn eBay”. De volledige tekst van het contract staat echter niet inbegrepen.

III. Sluiting van het contract via eBay

De totstandkoming van het contract wordt beheerst door de respectieve eBay-lijstformaten en wordt geregeld in de eBay-voorwaarden. Een link naar de eBay-voorwaarden is te vinden onderaan elke eBay-pagina.

Verschillende lijstformaten en functies worden aangeboden om contracten te initiëren of af te sluiten met behulp van eBay-diensten.

Wanneer MINIPARTS24 een artikel vermeldt in een veiling- of vaste prijsindeling, doet het een bindend aanbod om een contract te sluiten voor dat artikel. Een start- of vaste prijs en een periode waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard, worden bepaald.

a) Als MINIPARTS24 een minimumprijs instelt in de veilingindeling, is het aanbod onderhevig aan de voorwaarde dat de minimumprijs wordt gehaald. Aanbiedingen in de veilingindeling kunnen ook worden voorzien van een “Nu kopen” optie. Dit kan worden uitgeoefend door een koper zolang er geen bod is uitgebracht op het artikel of de minimumprijs nog niet is bereikt. In de veilingindeling aanvaardt de koper het aanbod door een bod uit te brengen. De aanvaarding is onder de opschortende voorwaarde dat hij de hoogste bieder is aan het einde van de aanbiedingsperiode. Het bod vervalt als een andere koper tijdens de aanbiedingsperiode een hoger bod uitbrengt.

b) Wanneer MINIPARTS24 een artikel vermeldt in een vaste prijsindeling, vormt dit een bindend aanbod om een contract te sluiten voor dat artikel. De koper aanvaardt het aanbod door op de knop “Nu kopen” te klikken en vervolgens te bevestigen. Bij vaste prijsaanbiedingen waarbij Miniteile de optie “onmiddellijke betaling” heeft geselecteerd, aanvaardt de koper het aanbod door op de knop “Nu kopen” te klikken en het daaropvolgende betalingsproces te voltooien. Aanbiedingen voor meerdere artikelen – indien beschikbaar – kunnen ook worden aanvaard door ze aan het winkelwagentje toe te voegen en het daaropvolgende betalingsproces te voltooien.

c) Als de functie “Doe een bod” beschikbaar is, heeft de koper de mogelijkheid om een tegenbod aan MINIPARTS te doen. Dit gebeurt door op de knop “Prijsvoorstel verzenden” op de pagina van het artikel te klikken, het prijsvoorstel in te voeren op de volgende pagina, de knop “Prijsvoorstel bekijken” te selecteren en te bevestigen met de knop “Prijsvoorstel verzenden” op de volgende pagina. Dit vormt een bindend aanbod waaraan de koper gebonden is gedurende 48 uur of tot het einde van het aanbod, afhankelijk van wat eerst komt. Als MINIPARTS het prijsvoorstel accepteert, wordt het koopcontract gesloten.

Als MINIPARTS24 het aanbod voortijdig beëindigt, wordt een contract gesloten tussen haar en de hoogste bieder, tenzij MINIPARTS gerechtigd was om het aanbod in te trekken en de bestaande biedingen te verwijderen. Of er een geldige reden bestaat, wordt beoordeeld volgens de richtlijnen van eBay, die vrij toegankelijk zijn op eBay.

Als een aanbieding door eBay wordt verwijderd vóór het einde van de aanbiedingsperiode, wordt er geen effectief contract gesloten tussen de koper en MINIPARTS24.

Elke koper die een consument is, heeft het recht om het aanbod in overeenstemming met de specifieke herroepings- en retourinstructies die tijdens het bestelproces aan hem zijn meegedeeld, in te trekken.

IV. Intrekking van een bod en corrigeermogelijkheden voor de koper

Kopers kunnen alleen biedingen intrekken als daarvoor een geldige reden is. Een geldige reden bestaat als de koper per ongeluk een onjuist biedbedrag heeft ingevoerd, de artikelbeschrijving aanzienlijk is gewijzigd door MINIPARTS na het plaatsen van het bod, of MINIPARTS niet reageert op vragen.

Voordat de bestelling wordt verzonden, kunnen kopers hun gegevens herkennen en corrigeren met behulp van de middelen die eBay biedt in het bestelproces, die zelfverklarend zijn. Om een transactie te annuleren, drukt u op de knop “Terug” van uw browser om terug te keren naar de artikel pagina of eBay winkelwagen. In de winkelwagen kunt u het aantal producten wijzigen door de hoeveelheid te wijzigen of het artikel uit de winkelwagen te verwijderen door op “Verwijderen” te klikken. Fouten bij de invoer kunnen ook worden gecorrigeerd door het aankoopproces te annuleren.

V. Levering

Naast de vermelde productprijzen worden verzendkosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk gratis verzending is beloofd. De koper vindt meer informatie over de verzendkosten in de respectieve aanbiedingen.

De goederen blijven eigendom van MINIPARTS24 totdat de volledige betaling is ontvangen.

VI. Betalingsvoorwaarden

De koper is in het algemeen verplicht om vooraf te betalen. Tenzij de koper en verkoper anders overeenkomen, is de koopprijs onmiddellijk verschuldigd en moet deze worden betaald door de koper met behulp van de door de verkoper aangeboden betalingsmethoden.

De betaling wordt verwerkt via eBay. De beschikbare betalingsmethoden voor de koper worden vermeld in de respectieve artikelbeschrijving.

Als een aankoop op rekening via PayPal wordt gedaan, draagt MINIPARTS24 de vordering tegen de koper onherroepelijk over aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. De koper stemt ermee in dat PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. een kredietcontrole mag uitvoeren met de verstrekte gegevens voordat de overdracht wordt geaccepteerd. MINIPARTS behoudt zich het recht voor om de koper deze betalingsmethode te weigeren als gevolg van de kredietcontrole. De koper wordt hierover geïnformeerd tijdens het eBay-aankoopproces. Als de aankoop op rekening via PayPal wordt goedgekeurd, aanvaardt PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. de overdracht, zodat betalingen alleen aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. kunnen worden gedaan. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de goederen.

VII. Aankoopprijs

De vermelde aankoopprijzen op de respectieve artikelpagina’s zijn inclusief wettelijke btw.

VIII. Herroepingsrecht

De koper heeft het wettelijke herroepingsrecht zoals uiteengezet in de volgende herroepingsinstructie.

Als de koper is geregistreerd voor eBay Plus, kan hij ongeacht zijn wettelijke rechten gebruik maken van de volgende aanvullende service: Voor alle artikelen die zijn gemarkeerd als “eBay Plus” artikelen, biedt eBay gratis Hermes retourlabels via het eBay retourproces. De koper kan de retourzending initiëren in “Mijn eBay” binnen de herroepingstermijn en daar een verstrekt Hermes retourlabel afdrukken. De voorwaarden voor de eBay retourlabels zijn te vinden onder de volgende link: https://www.ebay.de/help/returningitem/default/ebay-plus-rckgaben-fr-kufer?id=4775.

IX. Transportbeschadiging

Als een consument: Als de koper goederen met duidelijke transportschade ontvangt, moet hij dit zo snel mogelijk melden aan de bezorger en onmiddellijk contact opnemen met MINIPARTS24. Het niet melden heeft geen gevolgen voor de wettelijke rechten en hun handhaving, met name de garantieaanspraken.

Als een bedrijf: Zodra het gekochte artikel door MINIPARTS24 is overgedragen aan de expediteur of de persoon die is aangewezen om de verzending uit te voeren, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de koper.

X. Garantierechten voor Gebreken

Voor alle via eBay gesloten overeenkomsten gelden, tenzij anders overeengekomen, de wettelijke garantiebepalingen. De volgende beperkingen zijn niet van toepassing op vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door MINIPARTS24, zijn wettelijke vertegenwoordigers, of plaatsvervangers:

in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid;

in geval van opzettelijke of grove nalatige schending van plichten, evenals fraude;

in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen waarvan de nakoming de juiste uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarop de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen);

binnen het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of;

voor zover het toepassingsgebied van de Productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

Beperking tegenover consumenten De garantie voor gebreken in goederen door MINIPARTS24 is beperkt tot één jaar. Deze beperking is niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding op basis van grove nalatigheid of opzettelijke schending van plichten door MINIPARTS, evenals op letsel aan leven, lichaam en gezondheid.

Beperking tegenover bedrijven Voor bedrijven omvatten afspraken over de kwaliteit van de goederen alleen de eigen verklaringen van MINIPARTS24 en de productbeschrijvingen van de fabrikant die in het contract zijn opgenomen. MINIPARTS24 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen. Voor bedrijven bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen tot gebreken in nieuw vervaardigde goederen één jaar vanaf het overgangsrisico. De verkoop van gebruikte goederen gebeurt zonder enige garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op verhaal volgens § 445a BGB blijven onaangetast.

Beperkingen tegenover handelaren Voor handelaren geldt § 377 HGB. Dit betekent dat de goederen als goedgekeurd worden beschouwd indien de daar gereguleerde kennisgeving van gebreken wordt weggelaten, tenzij het een gebrek betreft dat niet tijdens de inspectie kon worden vastgesteld. Dit geldt niet indien MINIPARTS24 opzettelijk een gebrek heeft verzwegen.

XI. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op basis van schade veroorzaakt door MINIPARTS24, zijn wettelijke vertegenwoordigers, of plaatsvervangers, is MINIPARTS24 altijd onbeperkt aansprakelijk:

in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid;

in geval van opzettelijke of grove nalatige schending van plichten;

in geval van garantiebeloftes, voor zover overeengekomen, of;

voor zover het toepassingsgebied van de Productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, die alleen de juiste uitvoering van het contract mogelijk maken en waarop de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van MINIPARTS24, zijn wettelijke vertegenwoordigers, of plaatsvervangers, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de voorzienbare schade die doorgaans moet worden verwacht. Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

XII. Garanties

Informatie over eventuele toepasselijke aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden is te vinden bij het product.

XIII. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), dat de koper hier kan vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. MINIPARTS24 is niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

XIV. Jeugdbescherming

Als de bestelling van de koper goederen omvat die onder leeftijdsbeperkingen vallen, zorgt MINIPARTS24 ervoor dat de koper de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt door middel van een betrouwbare procedure met persoonlijke identiteits- en leeftijdsverificatie. De leverancier zal de goederen alleen na leeftijdsverificatie en alleen aan de koper persoonlijk overhandigen. Levering aan pakstations is in dit geval niet mogelijk.

XV. Aantekeningen over Batterijverwijdering

In verband met de distributie van batterijen of de levering van apparatuur met batterijen, is MINIPARTS24 verplicht de koper op de hoogte te stellen van het volgende: Batterijen kunnen na gebruik kosteloos aan MINIPARTS24 worden geretourneerd.

De koper als eindgebruiker is wettelijk verplicht om gebruikte batterijen terug te geven.

Het wegwerpen van batterijen via huishoudelijk afval is wettelijk verboden.

De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:

Het symbool van de doorgestreepte afvalbak betekent dat de batterij niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik. Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium. Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood.

XVI. Slotbepalingen

Als de koper een onderneming is, is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Als de koper een handelaar is in de zin van het Handelswetboek, een rechtspersoon onder publiek recht, of een speciaal fonds onder publiek recht, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen uit contractuele relaties tussen MINIPARTS24 en de koper de vestigingsplaats van MINIPARTS24. Mocht een bepaling van deze AV worden of blijken te zijn, geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV. Hetzelfde geldt als blijkt dat deze AV een leemte bevatten. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of ter aanvulling van de leemte, geldt een passende bepaling die, voor zover wettelijk toegestaan, overeenkomt met de strekking en het doel van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of het veronderstelde voornemen van de partijen als zij het punt hadden overwogen.

Herroepingsinstructie

De koper heeft het recht om binnen een maand zonder opgave van redenen af te zien van deze overeenkomst. De herroepingstermijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet voordat de goederen door de koper zijn ontvangen en ook niet voordat MINIPARTS aan de informatieplichten heeft voldaan volgens Artikel 246 § 2 in verband met § 1, leden 1 en 2 EGBGB, evenals de verplichtingen volgens § 312g, leden 1, zin 1 BGB in verband met Artikel 246 § 3 EGBGB. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper MINIPARTS op de hoogte stellen van zijn beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief). De koper kan het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat de koper de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt. De herroeping dient te worden gericht aan:

Partners Ronald Weel & Freek Weel Miniteile24 – Miniparts24 GbR Euregio Straße 13 48465 Schüttorf Duitsland